Tehnična podpora

1. SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

a) Vse dobave in storitve temeljijo izključno na naslednjih splošnih pogojih poslovanja družbe Meltal IS d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec). Odstopajoči dogovori so veljavni, če so sklenjeni v pisni obliki. Tudi vse morebitne kasnejše dobave podležejo tem splošnim pogojem poslovanja.

b) Osebni ali telefonski dogovori stopijo v veljavo s prodajalčevo pismeno potrditvijo veljavnosti dogovora.

c) Prodajalčeva ponudba, ki je podlaga za kupčevo naročilo, je samo informativne narave, cena pa je navedena s pridržkom pravice do spremembe.

 

2. DOBAVNI ROKI TER ZAMUDA PRI DOBAVI BLAGA

a) Rok za dobavo je po dogovoru, ki ga prodajalec in kupec skleneta v pisni obliki. Dobavni čas začne teči z dnem obojestranske potrditve naročila.

b) Če prodajalec zaide v zamudo, je kupec upravičen skladno z zakonskimi določbami odstopiti od pogodbe, potem ko je zaman dal najmanj 14-dnevni naknadni rok izpolnitve. Vendar pa prodajalec ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli zamudo pri izpolnitvi, ki bi nastala zaradi okoliščin zunaj njegovega vpliva oz. nadzora, katerih kljub dolžni skrbnosti ob času odpošiljanja potrditve naročila ni bilo mogoče pričakovati niti jih ni bilo mogoče odvrniti ali preprečiti z razumnimi ukrepi.

c) Če bi kupec na lastno pobudo ali v soglasju s prodajalcem uveljavil spremembo dobavnega roka ali drugega pogoja, si prodajalec pridržuje pravico do spremembe cene za enoto blaga.

d) Dobavni roki, navedeni na ponudbah oz. potrditvah naročila, veljajo s pridržkom, v kolikor bo tudi prodajalec prejel material v dogovorjenem roku s strani svojih
dobaviteljev.

 

3. PLAČILNI POGOJI, ZAMUDA PRI PREVZEMU BLAGA

a) Račun, ki ga izda prodajalec, je treba poravnati v dogovorjenem plačilnem roku. Račun je treba poravnati v celoti, dopustni niso nikakršni odtegljaji. Če kupec preide v zamudo s plačilom, je dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

b) Prodajalec lahko iz utemeljenih razlogov na strani kupca brezplačno hrani blago v svojih prostorih največ 7 dni, šteto od izteka dobavnega roka. Od 8 dneva dalje je prodajalec upravičen zaračunati plačilo skladiščenja in ni odgovoren za nobeno škodo ali poslabšanje stanja blaga med skladiščenjem in ni dolžan sprejeti nobene tovrstne reklamacije.

c) Če kupec brez odobritve prodajalca zamudi s prevzemom blaga za več kot 30 dni, ima prodajalec pravico, da po svoji presoji odstopi od pogodbe, o čemer pošlje pisno izjavo kupcu.

d) Če je prodajalec dobavil blago v namembni kraj, je kupec dolžan zagotoviti dostopnost do kraja raztovora za vlečno tovorno vozilo (posebej naj bo pozoren na ustreznost oz. kakovost cest in potreben prostor za tovornjake) in pravilno raztovarjanje dostavljenega blaga z za to namenjeno mehanizacijo.

 

4. LASTNINSKI PRIDRŽEK

a) Prodajalec si do popolnega plačila kupnine pridržuje lastninsko pravico do dostavljenega blaga. V primeru vgradnje ali montaže izdelkov z drugimi izdelki si prodajalec pridržuje lastninsko pravico do dela teh izdelkov ali do sorazmernega dela novega izdelka.

b) V primeru zastavitve, tatvine ali kakršnem posegu ima kupec dolžnost, da prodajalca o tem obvesti. Za krivdno povzročeno škodo v lastninsko pridržalno pravico prodajalca odgovarja kupec.

c) V primeru ravnanja v nasprotju s pogodbo, zlasti pri zamudi plačila, je prodajalec upravičen prodano blago vzeti nazaj. Kupec dovoljuje, da prodajalec vstopi v njegove prostore, kjer je shranjeno blago, če se zahteva uveljavitev lastninskega pridržka
5. PREHOD NEVARNOSTI

Z izročitvijo blaga kupcu ali njegovemu pooblaščencu pri pošiljanju preko prevoznika preide nevarnost na kupca, ne glede na to, kdo nosi stroške transporta. Če je blago na vozilu namenjeno več kupcem, vsak posamezni kupec prevzema odgovornost za morebitno poškodovanje ostalega blaga, tudi tistega, ki ni njegova last, ki ga povzroči prevzemnik z nestrokovnim ravnanjem pri prevzemu delnega raztovora blaga.
6. JAMSTVO IN GARANCIJA

a) Prodajalec daje takšna jamstva za blago, kakršna je dobil od dobavitelja.

b) Prodajalec ne prevzema nobenega jamstva za blago v primerih, kjer je škoda nastala zaradi nestrokovne uporabe ali nepooblaščenega ali nestrokovnega posega v samo blago.

c) Garancija ne velja za nobeno poškodbo, ki je nastala zaradi nestrokovnega raztovarjanja. Kupec mora opraviti vizualno kontrolo blaga še pred raztovorom in s fotografijami ter zapisnikom dokumentirati kakršnokoli škodo oz. poškodbo, nastalo pred raztovarjanjem.

 

7. ODSTOP

a) Prodajalec je upravičen do odstopa od pogodbe:

• če zaradi višje sile, stavke ali siceršnjih okoliščin, ki jih ni sam povzročil, nezmožen izpolniti pogodbene obveznosti,
• če je kupec pisno dogovorjeni plačilni rok prekoračil za več kot 14 dni in se ne zmeni za naknadni rok,
• če je kupec iz velike malomarnosti dal neresnične podatke o svojih obveznostih, ki ogrožajo njegovo izpolnitveno sposobnost.

b) Kupec je upravičen odstopiti od pogodbe:

• če prodajalec namerno ali iz velike malomarnosti povzroči, da dobava blaga ni možna,
• če se prodajalec ne drži tudi naknadnega podaljšanega dobavnega roka.

 

8. GRAJA NAPAK

a) Kupec je dolžan takoj ob prevzemu blaga blago na običajen način pregledati in o očitnih napakah nemudoma obvestiti prodajalca, v nasprotnem primeru izgubi pravico, ki mu pripada iz tega naslova. Če kupec takoj ob prevzemu blaga prodajalca ne obvesti o očitnih napakah se šteje, da je blago prevzel v brezhibnem stanju. Kasnejših reklamacij iz naslova očitnih napakeprodajalec ne upošteva.

b)Če gre za skrite napake, ki jih kupec ob običajnem pregledu pri prevzemu blaga ni mogel opaziti, mora kupec o skritih napakah pisno obvestiti prodajalca nemudoma oz. najkasneje v osmih dneh, šteto od dneva, ko je napake opazil.
c) Kupec se zavezuje, da količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno javi oziroma reklamira takoj po odkritju, vendar najkasneje v 8 dneh od prevzema blaga.

 

9. REKLAMACIJA

a) Kupec mora v primeru zahteve prodajalca takoj vrniti reklamirano blago zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije.

b) Prodajalec sprejme reklamacijo le v pisni obliki, s priloženimi fotografijami, ustrezne podatke za identifikacijo dobavljenega blaga, s podrobnim opisom, ki je podprta z ustrezno dokumentacijo (to je račun, podpisano dobavnico in zaznamek na CMR pri direktnih dostavah).

c) Kupec nikakor ne sme uporabiti in/ali prodati blaga, dokler reklamacija ni rešena. Poleg tega mora kupec omogočiti prodajalčevemu predstavniku, da si ogleda reklamirano blago.

d) Pri prejemu reklamacije mora prodajalec, potem ko se prepriča, da je reklamacija upravičena, dati predlog za poravnavo reklamacije z znižanjem cene ali nadomestno dobavo, odvisno od vrste in stopnje napake. Če je tehnično upravičeno, da proizvoda ni mogoče vgraditi in se zato proizvod zamenja, se dodatni čas, ki je potreben za dostavo nadomestnega proizvoda, ne more šteti kot zamuda dobave glede na prvotni dobavni rok.

e) Zaradi svojih jamstvenih zahtevkov kupec nima pravice zadržati nobenih dolgovanih plačil.

f) Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za reklamacije, nastale zaradi nestrokovne uporabe ali nepooblaščenega ali nestrokovnega posega v samo blago.

g) Pridržujemo si pravico do odstopanj barvne nianse pri prodanem blagu, ki je posledica dobave iz različnih šarž.

h) Pri naročilih panelov in trapezov temnejših barv (kot RAL 8017, 7016, 3009) se priporoča pločevina debeline vsaj 0,6 mm, sicer prodajalec ne jamči za morebitne napake na izdelku.

 

10. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Prodajalčeva odgovornost ne krije nobene posredne, posledične ali predvidljive škode, niti izgube dobička oz. dohodka zaradi izpada blaga, potencialnih izgub trga ali drugih podobnih razlogov. Višina prodajalčeve garancijske obveze ali druge odgovornosti ne more preseči zaračunane vrednosti naročenega in/ali dobavljenega blaga po tej pogodbi.

 

11. VIŠJA SILA

Prodajalec in kupec nista odgovorna za pravne posledice kršitve pogodbe, če je do kršitev pogodbe prišlo zaradi višje sile. Izraz “višja sila” pomeni vse izredne in nepredvidljive dogodke, na katere prodajalec in kupec ne moreta vplivati, jih preprečiti in so zunaj njunega poslovanja.

 

12. KRAJ IZPOLNITVE

Če iz naročila ni razvidno kaj drugega, je izpolnitveni kraj za dobavo in plačilo sedež oziroma poslovalnica prodajalca, kjer je kupec naročil blago.

 

13. SPLOŠNI NABAVNI POGOJI

a) Na potrditev naročila, račun ali druge odpremne dokumente je treba obvezno napisati našo številko naročila.

b) V primeru tranzitne dobave je račun veljaven le s prejeto ožigosano in podpisano dobavnico (tiskano izpisano ime in priimek prevzemnika ter kraj in datum prejema) s strani končnega prejemnika blaga.

c) Vsa ustna naročila morajo biti potrjena v obliki naročila iz našega informacijskega sistema Navision.

d) Do prejema vašega računa z vso zahtevano dokumentacijo (iz točke a in b) se prekine tek valutnega roka in se šteje, kot da računa nismo prejeli.

 

14. REŠEVANJE SPOROV

Pristojno sodišče za reševanje sporov je sodišče v Mariboru.

 

15. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja družbe Meltal IS d.o.o pričnejo
veljati z dnem 28.01.2015 in veljajo do preklica.

 • Kvaliteta
  Svojim kupcem nudimo najkakovostnejše izdelke in storitve.
 • Tradicija
  S 37-letnimi izkušnjami bomo kos še tako zahtevnim projektom.
 • Prodajna količina
  Prodali smo že preko 5 milijonov m2 streh in fasad.
 • Razvoj
  Z nenehnim razvojem zagotavljamo zadovoljstvo naših strank.